PRZECHOWALNIA OPON

PRZECHOWANIA OPON - sezon 2022/2023

W przypadku nie odebrania depozytu w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon zgodnie z poniższym cennikiem i regulaminem. Prosimy o systematyczne regulowanie opłat.
  • Same opony komplet (sztuk 4)

    100 zł
    Wszystkie rozmiary
  • Całe koła (opony na felgach) komplet (sztuk 4)

    130 zł
    Wszystkie rozmiary

REGULAMIN

REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON

§1

Informacje ogólne:

Przyjmowanie i wydawanie opon i koł odbywa się w dniach i godzinach pracy serwisu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Aktualne godziny pracy serwisu znajdują się na naszej stronie internetowej www.witkowicka54.pl .

§2

Przechowalnia świadczy następujące usługi:

Przechowywanie opon lub całych kół w pomieszczeniu magazynowym.

§3

Przyjęcie opon lub kół:

Przyjmowanie opon lub kół odbywa się w godzinach i dniach pracy serwisu.

Warunkiem przyjęcia opon lub kół do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz jego podpisanie.

Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.

§4

Odbiór opon lub kół:

Odbiór opon lub kół odbywa się w godzinach i dniach pracy serwisu. Opony lub koła, które nie zostaną odebrane po sezonie zostaną obciążone opłatą zgodną z cennikiem obowiązującym w danym sezonie.

Opony lub koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

§5

Cennik i Płatności:

Opłatę pobiera się z góry za sezon zimowy od października do kwietnia oraz za sezon letni od maja do września w momencie przyjęcia opon lub kół. Aktualny cennik za znajduję się na stronie www.witkowicka54.pl w zakładce „przechowalnia”.

§6

Odpowiedzialność:

Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon lub kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez zaniedbanie. Klient zwalnia serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

§7

Klient:

Klient oddający opony lub koła do przechowania oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży ani innego nielegalnego źródła. Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon lub kół, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

§8

Postanowienia końcowe:

Jeżeli po upływnie 6 miesięcy od daty zakończenia sezonu, opony lub koła nie zostały odebrane ani opłacone na następny sezon a serwis nie jest w stanie skontaktować się z klientem przechowalnia uznaje opony lub koła za porzucone i staje się ich pełnoprawnym właścicielem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby firmy STACJA KONTROLI POJAZDÓW DANIEL WSZOŁEK sądy powszechne.

TOP